Regulamin

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.martynaszpaczek.pl jest własnością firmy NETSTEP COMMERCE DANIEL BACZKOWSKI, ul. Folwarecka 123 44-240 Żory, NIP:  6511722246, prowadzonej przez Daniela Baczkowskiego.

Słowniczek:

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
a) sklepie albo sklepie internetowym, rozumie się przez to Daniela Baczkowskiego prowadzącego działalność pod firmą NETSTEP COMMERCE DANIEL BACZKOWSKI.
b) konsumencie, rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
c) zamówieniu, rozumie się przez to zakupione poprzez sklep towary.
d) złożeniu zamówienia, rozumie się przez to złożenie oświadczenia o woli zakupu towaru.
e) kliencie, rozumie się osobę nabywającą towary za pośrednictwem witryny www.martynaszpaczek.pl
f) opłaceniu zamówienia, rozumie się dokonanie zapłaty i zaksięgowanie zapłaty na rachunku bankowym sklepu

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin obejmuje korzystanie ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.martynaszpaczek.pl
2. Postanowienia niniejszego regulaminu w przedmiocie odstąpienia od umowy nie obejmują podmiotów, które w transakcjach ze sklepem nie występują jako konsumenci.
3. Za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego zawiera się umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Niniejszy regulamin dotyczy tylko umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.
5. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 tejże ustawy.
6. O akceptacji albo braku możliwości realizacji zamówienia klient zostaje powiadomiony poprzez otrzymanie od sklepu wiadomości e-mail.
7. W przypadku klientów nie będących konsumentami sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikłych z zawartej za pośrednictwem sklepu umowy jest sąd właściwy dla sklepu.

§2 ZAKUP TOWARU
1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla stron w momencie złożenia zamówienia.
3. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
4. Faktura VAT zostanie dołączona do zamówienia na życzenie klienta po zamieszczeniu stosownej adnotacji w zamówieniu w polu "Uwagi".

§3 TERMIN I SPOSÓB ZAPŁATY
1. Zapłaty za zamówienie należy dokonać w terminie 14 dni od jego złożenia za pośrednictwem usługi Shoper Płatności poprzez:
a) przelew natychmiastowy
b) płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
2. Brak zapłaty za zamówienie w terminie przewidzianym niniejszym regulaminem skutkuje anulowaniem zamówienia.
3. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego sklepu.

§4 WYSYŁKA I KOSZTY DOSTAWY
1. Do pokrycia kosztów wysyłki towarów fizycznych zobowiązany jest klient.
2. Klient zobowiązany jest do wyboru jednego z niżej wskazanych sposobów dostawy towaru:
a) Paczka+ (przesyłki obsługiwane przez Pocztę Polską) – 9,99 zł
3. Wysyłka zamówienia w przypadku towarów znajdujących się w magazynie sklepu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy (zamówienia) w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy zakupu produktów cyfrowych oraz usług dietetycznych.
4. W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwróci klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia.
5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§6 REKLAMACJE
1. Sklep jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
3. Reklamacje należy zgłaszać sklepowi za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@martynaszpaczek.pl
4. Wykonując uprawnienia z tytułu reklamacji (rękojmi) klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu reklamacji (rękojmi), jest obowiązany na koszt sklepu zwrócić wadliwe zamówienie na adres siedziby sklepu.
6. Składając reklamację klient powinien przedłożyć dowód zakupu towaru oraz opis wady.

§4 DANE OSOBOWE
1. Aby złożyć zamówienie, klient podaje sklepowi następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail.
2. Administratorem danych osobowych jest Daniel Baczkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NETSTEP COMMERCE DANIEL BACZKOWSKI.
3. W sprawie danych osobowych kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem: Folwarecka 123, 44-­240 Żory.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy, w zakresie niezbędnym do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże brak ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy.
6. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora, przysługuje:
a) prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
8. Dane osobowe przetwarzane są przez okres nie dłuższy niż przewidziany przepisami prawa albo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie; administrator podjął decyzje o przechowywaniu danych przez okres 5 lat.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

....................................................

(miejscowość, data)

[adres sklepu]

….........................................................

(imię i nazwisko)

….........................................................

(adres)

 

 

            Niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem była sprzedaż następujących rzeczy:

 

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

(zakupione przedmioty)

 

           

            Zamówienie otrzymałem dnia ................................... (data otrzymania zamówienia)

 

 

 

............................................

(podpis)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl